Kallelse årsmöte 2024

Datum: 30 mars, 2024
Tid: 09:30
Plats: Fredsgatan 14
Dagordning:

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Stadgeändringar relaterat till utträde ur föreningen och förtydligande om hedersmedlem. Hela förslaget finns att läsa i receptionen på anläggningen.

12.Val av Styrelse

13.Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


0
Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Redline Training Center, NoGi, Thaiboxning, MMA, BJJ och Boxning. Medlemszoonen